contact

VZW 't Brouwerskot

Wervik - Kruiseke

jan.malfait2@telenet.be

 

Privacystatement

 

 VZW ‘t Brouwerskot hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

VZW ‘t Brouwerskot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VZW ‘t Brouwerskot zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW ‘t Brouwerskot

Toekomststraat 40, 8940 Wervik

Jan.malfait2@telenet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door VZW ‘t Brouwerskot verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • Persoonlijke communicatie aangaande activiteiten
  • Contractuele afhandeling verplichtingen
  • Verzekering deelnemers activiteiten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, BTW nummer

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 


Feedback


Contact

VZW 't Brouwerskot

Wervik - Kruiseke

ondernemingsnr 0507.880.122 Erkenningsnummer vrijwilligersorganisatie WVL20150010
BTW nr. BE 0507 880 122 Belastingsentrepot Nr. BE1G006108999
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.